தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்

எல்லோருக்கும் எப்போதும் கல்வி

Tamil Nadu Open University

Education for All and Ever

NAAC 'A+' Grade with CGPA 3.32 (Cycle - 1)

(A State Open University established by the Tamil Nadu Government , Recognised by UGC-DEB, Accorded with 12(B) status by UGC
Member in Asian Association of Open Universities and Association of Commonwealth Universities)

naac_logo

Examination Results

Term End Examinations January - 2024 Results

Term End Examinations January - 2024 Results

Term End Examinations February - 2023 Results

Term End Examinations February - 2023 Results

Term End Examinations - July 2022 Results (For M.B.A, M.COM., B.COM., B.COM-CA, B.COM-BM, B.COM-AF, B.COM-CS., B.B.A., B.B.A-CA., B.B.A-MM., B.B.A-RM.)

Term End Examinations-July 2022 Results (For M.B.A, M.COM., B.COM., B.COM-CA, B.COM-BM, B.COM-AF, B.COM-CS., B.B.A., B.B.A-CA., B.B.A-MM., B.B.A-RM.)

Term End Examinations - July 2022 Results ( Except ALL M.B.A, M.COM, B.COM, B.COM-CA, B.COM-BM, B.COM-AF, B.COM-CS, B.B.A, B.B.A, B.B.A-CA., B.B.A-MM., B.B.A-RM)

Term End Examinations - July 2022 Results ( Except ALL M.B.A, M.COM, B.COM, B.COM-CA, B.COM-BM, B.COM-AF, B.COM-CS, B.B.A, B.B.A, B.B.A-CA., B.B.A-MM., B.B.A-RM)

Short Term Programme results - JULY 2022

Short Term Programme results - JULY 2022

Get In Touch


    Tamil Nadu Open University
No 577, Anna Salai, Saidapet,
Chennai - 600 015.

044-24306600
google maps

Copyright © tnou.ac.in All Rights Reserved.