தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்

எல்லோருக்கும் எப்போதும் கல்வி

Tamil Nadu Open University

Education for All and Ever

NAAC 'A+' Grade with CGPA 3.32 (Cycle - 1)

(A State Open University established by the Tamil Nadu Government , Recognised by UGC-DEB, Accorded with 12(B) status by UGC
Member in Asian Association of Open Universities and Association of Commonwealth Universities)

naac_logo

Centre for Multimodal Material Production for Differently Abled (CMPD)
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பல்வடிவ கருவிகள் தயாரிக்கும் மையம்

The Centre for Multimodal Material Production for Differently Abled (CMPD) is to be established at the headquarters of Tamil Nadu Open University as per the Tamilnadu G.O.Ms.No.72 of Higher Education (K2) Department dated 21.05.2012. The Centre aims to cater to the educational needs of students with disabilities of our University as well as in and around Chennai city. The Centre shall extend its services across the State through the Regional Centres of the University..

Aim

  • To make TNOU a barrier free and accessible University for persons with disabilities

Objectives

  • To produce Braille books/materials with or without tactile graphics, talking books in human voice, large print materials in various subjects in English and regional language based on the needs of students with visual impairment.
  • To produce closed caption educational videos with sign language for students with hearing impairment.
  • To produce Orthotics and Prosthetics devices for students with mobility oriented disorders.
  • To produce multimedia based computer assisted educational packages for students with Learning Disabilities.
  • To organize need based trainings and workshops etc. for students with disabilities, teachers and parents.
  • To establish linkages with national and international organizations to strengthen the supports provided to students with disabilities and others stakeholders.

Target groups

  • Students with various disabilities.
  • Teachers of schools and higher education institutions who serve students with and without disabilities.
  • Parents of students with disabilities.

Contact Details :

Dr. B. Anupama Devi
Coordinator
Centre for Multimodal Material Production for Differently Abled (CMPD)
Tamil Nadu Open University
No 577 Anna Salai, Saidapet, Chennai – 600015.
E-mail: cmpdtnou@gmail.com
Phone No.: 044-24306617

Activities

3.12.2020 – Observation of International Day of Persons with Disabilities (Virtual Mode)

02.02.2021 – World Day of Social Justice 2021 – Webinar on “A Call for Social Justice in the Digital Economy: Focusing Persons with Disabilities”.

Sign language Video on Awareness on COVID-19 Vaccination during September, 2021

Braille Book on  Thirukkural During December, 2022

Video on Orientation and Mobility: Sighted Guide Techniques during January, 2023

Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities

Useful websites for Persons with Disabilities

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பயனுள்ள இணையதள முகவரிகள்

Acts, Rules, Guidelines and Government Orders | மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சட்டங்கள், விதிகள், வழிகாட்டல்கள் & அரசாணைகள்

To View Click Here

DIFFERENTLY ABLED WELFARE SCHEMES | மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நலத்திட்டங்கள்

To View Click Here

Govt. of Tamilnadu Petition Processing Portal for Differenlty Abled | தமிழ்நாடு அரசு மாற்றுத்திறனாளிகளின் மனுக்கள் பெறும் இணைய முகப்பு

To View Click Here

Get In Touch


    Tamil Nadu Open University
No 577, Anna Salai, Saidapet,
Chennai - 600 015.

044-24306600
google maps

Copyright © tnou.ac.in All Rights Reserved.